Zasady i warunki

TNiniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny Toktiktok.com, znajdującej się pod adresem Toktiktok.com


Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Toktiktok.com, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie.

Pliki cookie:

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Toktiktok.com, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Toktiktok.com.


Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Dany plik cookie jest dostosowany do Ciebie i może być odczytany tylko przez serwer WWW w domenie, która wysłała Ci plik cookie.


Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych i marketingowych w celu obsługi naszej strony internetowej. Istnieją pewne obowiązkowe pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze będą aktywne. Należy pamiętać, że zgadzając się na obowiązkowe pliki cookie, zgadzasz się również na pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane za pośrednictwem usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okien do oglądania wideo dostarczanych przez strony trzecie i zintegrowanych z naszą witryną.


Licencja

O ile nie określono inaczej, Toktiktok.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Toktiktok.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Toktiktok.com na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiał z Toktiktok.com

 • Sprzedawać, wynajmować lub sublicencjonować materiałów od Toktiktok.com

 • Powielać, powielać lub kopiować materiałów z Toktiktok.com

 • Redystrybucja treści z Toktiktok.com

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Toktiktok.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Toktiktok.com, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Toktiktok.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Toktiktok.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodują naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody na to;

 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności

 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajowej, ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub nielegalnej.

Niniejszym udzielają Państwo Toktiktok.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Komentarzy w dowolnej formie, formacie lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;

 • Wyszukiwarki;

 • Organizacje informacyjne;

 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz

 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup pozyskiwania funduszy, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na Stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;

 • dot.com stron społecznościowych;

 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

 • dystrybutorzy katalogów online;

 • portale internetowe;

 • Firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz

 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyści dla nas z widoczności hiperłącza rekompensują brak Toktiktok.com; oraz (d) powiązanie znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do [email protected]. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Za pomocą naszej nazwy korporacyjnej; lub

 • Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów, który jest połączony; lub

 • Korzystając z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej, która jest powiązana z tym, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie strony linkującej.

Żadne wykorzystanie logo Toktiktok lub innej grafiki .com nie będzie dozwolone do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na Twojej Stronie internetowej. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które rosną na Twojej stronie internetowej. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej Witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do amen niniejszych warunków i polityki linkowania w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, zgadzasz się przestrzegać tych warunków i zasad łączących.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej:

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi bezpośredniej.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; Nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na niej będą aktualne.

Zrzeczenie się:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą stroną internetową i korzystaniem z tej witryny. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

 • wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu ustępowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Ten dokument był ostatnio edytowany dnia: