លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌនិងលក្ខណៈទាក់ទងនឹងវិធីសាស្រ្តនិងច្បាប់ស្តង់ដារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ Toktiktok.com ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ Toktiktok.com។


ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ យើងបានគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខណៈនេះ។ កុំប្រើប្រាស់ Toktiktok.com នៅពេលដែលអ្នកមិនយល់ពីលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខណៈដែលបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រនេះ។.

ខូគី:

យើងប្រើមធ្យោបាយកូគេស។ ដោយចូលទៅកាន់ Toktiktok.com អ្នកបានយល់ពីមធ្យោបាយកូគេសដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ដល់ការពិគ្រោះយ៉ាងនឹងគោលការណ៍អំពី Toktiktok.com។.


កូគូសក្នុងអ៊ីនធឺណិតគឺជាឯកសារអក្សរដែលត្រូវបានដាក់ឡើងលើថាសដែលបើកវេបសាយ។ កូគូសមិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដោះស្រាយកម្មវិធីឬដឹងជាវៃរ៉ាវទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឡើយ។ កូគូមួយដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកគឺបានប្រែក្នែងសម្រាប់អ្នកនិងអាចនាំចេញដោយវេបសាយដែលបានផ្អែកលើវេបសាយដែលបាញ្ចូលជាមួយវា។.


យើងអាចប្រើកូគូម្នាក់ដើម្បីទទួលភាពច្រើនអត្ថបទ រួមទាំងការទិញបាន និងសាកល្បងនៅលើគណនាប្រទេស ដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ មានកំណត់ត្រាដែលត្រូវការអូនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ កូគូម្នានេះគឺមិនត្រូវការចាប់ផ្តើមដែលមានប្រសិនបើកូដៃរបស់អ្នកទេ។ សូមអភ័យទោសពេលអ្នកយល់ព្រមកូគូម្នានេះអ្នកក៏យល់ព្រមការប្រើប្រាស់កូនសែលបីម្រាប់ការរួមបញ្ចូលទំព័រដ៏ត្រឹមត្រូវ ដែលគ្មានតម្លៃអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាដោយសេវាកម្មទៀតចំពោះកម្មវិធីដែលបានផ្ដល់ដោយសេវាកម្មបីបំពង។ ឧទាហរណ៍ វា៖ ប្រព័ន្ធភ្លាមាវាយតែបានផ្ដល់ជូនពីមួយចំណេះដឹងមួយដែលផ្ដល់ដំណើប្រុសឆ្លងកាតនិងត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់យើង។.


អាជ្ញាប័ណ្ណ

ទោះបីជាមួយការប្រាកដដែលបានដាក់ឲ្យពេញលេញ។ Toktiktok.com និង/ឬនាងវាជាម្ចាស់អប្បបរមានៅលើគ្រឿងទុកវិញរបស់ Toktiktok.com។ មានសិទ្ធដែរដោយការគាំទ្រ។ អ្នកអាចចូលដំណើរការនេះពី Toktiktok.com ចំពោះប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្សេងៗនៅក្នុងសុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ។.

អ្នកមិនត្រូវ៖

 • ការរក្សាកម្មពីគេហទំពកក្នុង Toktiktok.com

 • ការលក់, ជួល ឬប្រើប្រាស់គ្នាចំពោះគេហទំពកនេះ Toktiktok.com

 • ការចម្លង, ស្លាប់ឬចម្លើយពីគេហទំពកនេះ Toktiktok.com

 • ការផ្ដល់សម្រាប់គេហទំពកនេះ Toktiktok.com

កិច្ច ព្រម ព្រៀង នេះ នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ លើ កាល បរិច្ឆេទ នេះ ។.

ផ្នែកមួយនៃគេហទំពនេះផ្តល់ដំណើរការឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទុកយោបល់និងព័ត៌មានក្នុងផ្នែកពិសេសនៃគេហទំព័រ។ Toktiktok.com មិនច្រើនអាន កែសម្រួលបំណកប្រែឬផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់មករបស់យោបល់ក្នុងគេហទំព័រទេ។ យោបល់មិនទទួលស្គាល់និងសម្រាប់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ Toktiktok.com ចិត្តនៅកន្លែងហាត់ប្រាក់និង/ឬសាកល្បងផ្សេងៗបន្ទាប់មក។ យោបល់គឺជាសាធារណរបស់អ្នកដែលបានផ្ទុកយោបល់របស់ពួកគេមិនដូចគ្នានឹងចម្លើយលើយោបល់ដែលផ្តល់ចំពោះយោបល់នោះ។.

Toktiktok.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការតាមដានរាល់ Comments ទាំងអស់ និងលុបចោលនូវ Comments ណាមួយដែលអាចមើលមិនឃើញ មិនសមរម្យ ប្រមាថ ឬបណ្តាលឲ្យមានការបំពានលើលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។.

អ្នកធានា និងតំណាងនោះ៖

 • អ្នកមានសិទ្ធិបង្ហោះ Comments នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ទាំងអស់ និងការ យល់ ព្រម ធ្វើ ដូច្នេះ

 • មតិយោបល់មិនឈ្លានពាននូវសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់រក្សាសិទ្ធិ, ប៉ាតង់ឬពាណិជ្ជកម្មនៃភាគីទីបីណាមួយ;

 • មតិយោបល់មិន មាន ព្យាណូ ភូតភរ ប្រមាថ អន់ ចិត្ត មិន អន់ ចិត្ត ឬ បើ ពុំ នោះ សោត ទេសម្ភារៈ ខុស ច្បាប់ ដែល ជា ការ ឈ្លានពាន ភាព ឯក ជន

 • មតិយោបល់នឹងមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឬបច្ចុប្បន្នពាណិជ្ជកម្ម សកម្មភាព ឬ សកម្មភាព ខុស ច្បាប់។.

អ្នកសរសេរពាក្យរបស់អ្នកនេះនឹងផ្តល់អាជីពដើម្បី Toktiktok.com បេីកជាចម្លើយមិនមានសញ្ញាបំណុលដើម្បីប្រើចំពោះការផ្សាយទំនុកចិត្តចង្អាសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតក្នុងអត្ថបទរបស់ពួកគេ។នេះមានន័យថា ការប្រើប្រាស់នេះអាចប្រើបានជាចំណេះទឹកផ្សេងទៀត ដែលអាចនឹងជាមួយសញ្ញាអំពីជាង២រូបភាព។.

ការ ភ្លឹបភ្លែត ទៅ កាន់ មាតិកា របស់ យើង

អង្គការ ខាង ក្រោម នេះ អាច ភ្ជាប់ ទៅ គេហទំព័រ របស់ យើង ដោយ គ្មាន ការ អនុម័ត ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ ជា មុន៖

 • ជា ទូទៅ អ្នក ប្រើប្រាស់ និង/ឬ ប្រភព ព័ត៌មាន អាជីវកម្ម;

 • dot.com តំបន់សហគមន៍;

 • សមាគម ឬ ក្រុម ផ្សេង ទៀត ដែល តំណាង ឲ្យ អង្គការ សប្បុរសធម៌;

 • អ្នកចែកចាយ directory លើបណ្តាញ;

 • ផតធឺណិតs;

 • គណនេយ្យ, ច្បាប់ និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់; និង

 • គ្រឹះស្ថានអប់រំ និងសមាគមពាណិជ្ជកម្ម។.

ទំព័រដើមរបស់យើងអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់ការផ្សាយឬសណ្ឋានផ្សាយផ្សេងទៀតដូច្នេះតាមរយៈតំណតាត្រាតែមួយ។ (a) មិនបានរុក្ខជាក្រហូងមិនចាំបាច់៖ (b) មិនមានន័យថាព្យាយាមដែលបានគាំទ្រឬផ្ញើសារឲ្យលោកភ្ជាប់បន្ថែមនិងផុតកំណត់ជាមួយពិន្ទុទំនិញនិង / ឬសេវាកម្មរបស់វា; និង (c) ត្រូវតែត្រូវនឹងប្រុងស្តើងនៃគោលនយោបាយរបស់ការតភ្ជាប់។.

យើង អាច ពិចារណា និង អនុម័ត សំណើ តំណ ភ្ជាប់ ផ្សេង ទៀត ពី ប្រភេទ អង្គការ ដូច ខាង ក្រោម៖

 • អ្នកមានសិទ្ធិបង្ហោះ Comments នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ទាំងអស់ និងការ យល់ ព្រម ធ្វើ ដូច្នេះ

 • មតិយោបល់មិនឈ្លានពាននូវសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់រក្សាសិទ្ធិ, ប៉ាតង់ឬពាណិជ្ជកម្មនៃភាគីទីបីណាមួយ;

 • មតិយោបល់មិន មាន ព្យាណូ ភូតភរ ប្រមាថ អន់ ចិត្ត មិន អន់ ចិត្ត ឬ បើ ពុំ នោះ សោត ទេសម្ភារៈ ខុស ច្បាប់ ដែល ជា ការ ឈ្លានពាន ភាព ឯក ជន

 • មតិយោបល់នឹងមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឬបច្ចុប្បន្នពាណិជ្ជកម្ម សកម្មភាព ឬ សកម្មភាព ខុស ច្បាប់។.

យើងនឹងអនុវត្តនាមកការស្វែងរកតំណភ្ជាប់ពីអង្គការទាំងនេះ បើយើងសម្របមានថាទំណីនេះ៖ (a) តំណភ្ជាប់បង្ហាញមិនធ្លាក់ចុះអ្នកឯកសារ និងអង្គការអនុញ្ញាតឱ្យយើង៖ (b) អង្គការមិនមានកំហុសទេជាមួយយើង៖ (c) អនុវត្តភាពរបស់ទំណីនៅលើយើងធ្វើការបង់ប្រាក់ចំណាយឥតបានបើមានToktiktok.comពុំមានទេ។ ហើយ (d) តំណភ្ជាប់នេះគឺជាប្រភេទព័ត៌មានទូទៅ។.

ក្រុមអង្គការនេះអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រដើមរបស់យើងបានប៉ុណ្ណោះបើតំណភ្ជាប់: (a) មិនមានការយោងតាមមុនត្រូវទេ; (b) មិនចាត់ទុកការគ្រប់គ្រង ការជួយឬអនុញ្ញាតឱ្យថាមជ្ឈកុលបានគាំទ្រឬគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ការភ្ជាប់នោះ; និង (c) គួរតែបូកបញ្ជាក់ជាមួយប្រវត្តិនៃវេបសាយរបស់អ្នកភ្ជាប់។.

ប្រសិនបើអ្នកជាមន្រ្តីដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងកិច្ចសហគ្រាសដែលបញ្ចូលចម្លងស្តង់ដារ។ បើអ្នកចង់តែងតែរួចជាមួយពួកយើងដើម្បីតភ្ជាប់ប្រភេទផ្សាររបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវការព្យាបាលមកកាន់យើងតាមរយៈអ៊ីមែលដែលមានគំរូ [email protected]។ សូមដាក់ឈ្មោះអ្នកតាមតួអត្តសញ្ញាត្តិរបស់អ្នក ឈ្មោះផ្សាររបស់អ្នក ដោនឡូតេកម្មការជាមួយនឹង URL របស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ ភាពជាមួយ URL ដែលអ្នកចង់តែងតែបានភ្ជាប់ទៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ជាមួយបញ្ជីនៃ URL ដែលអ្នកចង់តែតែបានភ្ជាប់ត្រលប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។ សូមរងចាំ២-៣សប្ដាហ៍ដើម្បីទទួលចម្លើយ។.

អង្គការដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជាប់តាមតំណរភ្ជាប់ទៅព័ត៌មានរបស់យើងដូចខាងក្រោម៖

 • អ្នកមានសិទ្ធិបង្ហោះ Comments នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ទាំងអស់ និងការ យល់ ព្រម ធ្វើ ដូច្នេះ

 • មតិយោបល់មិនឈ្លានពាននូវសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់រក្សាសិទ្ធិ, ប៉ាតង់ឬពាណិជ្ជកម្មនៃភាគីទីបីណាមួយ;

 • មតិយោបល់មិន មាន ព្យាណូ ភូតភរ ប្រមាថ អន់ ចិត្ត មិន អន់ ចិត្ត ឬ បើ ពុំ នោះ សោត ទេសម្ភារៈ ខុស ច្បាប់ ដែល ជា ការ ឈ្លានពាន ភាព ឯក ជន

 • មតិយោបល់នឹងមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឬបច្ចុប្បន្នពាណិជ្ជកម្ម សកម្មភាព ឬ សកម្មភាព ខុស ច្បាប់។.

គ្មានការប្រើរូបសញ្ញាណប្រតិបត្តិការរបស់ Toktiktok.com ឬសន្និដ្ឋានផ្សេងទៀតប្រតិបត្តិការផ្ទេរដែលក្នុងនាមជារង្វាន់បានបដិសេធ្វើបានទេទម្រង់អាស្រ័យលើសំណើសពីវាលឧបករណ៍។.

ការទទួលខុសត្រូវមាតិកា:

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់មាតិការណាមួយដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវយកសំណើសម្រាប់ការការពារនូវបញ្ហាទាំងនេះរបស់យើងម្ដងទៀត។ គ្មានតំណតាមត្រង់ណាមួយគួរតែបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលអាចត្រូវបានវាយតាមទំនិញបារាំង، មិនអវិជ្ជមានឬមិនពេញចិត្តឬលេខកូដមិនស្មើ។ និងមិនរកឃើញតំណតាមត្រង់ណាមួយដែលបំបែកសកម្មភាពរបស់បីប្រភេទផ្សេងៗឬព្រមទទួលការបំណុលរបស់បីប្រភេទផ្សេងៗ។.

ការ បម្រុង ទុក សិទ្ធិ:

យើងមានសិទ្ធិស្ដីប្រើប្រាស់ស្តង់ដារស្តីពីការស្វែងរកតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកត្រូវយកត្រឹមត្រូវវាយតម្លៃជាការបាត់បង់តំណភ្ជាប់ទាំងអស់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនប័ត្ររបស់យើង។ យើងបិទកិច្ចសណ្ឋានគ្រប់គ្រាន់លើសិទ្ធិនេះនិងបណ្តាញតំណភ្ជាប់វិក្កយបត្រនៃវាក្ដីអាចបានប្ដូរប្រែពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ដោយចាត់តាំងនេះអ្នកត្រូវយល់ពីនិទ្ទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានត្រូវការស្វែងរកនៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តទៅនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង។.

ការដកតំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័ររបស់យើង:

ប្រសិនបើអ្នករកឃើញតែសេចក្ដីបង្ហាញដែលបានបញ្ចូលគេហទំព័ររបស់យើងដោយមិនចូលធ្វើបទនេះបានទេ។ អ្នកអាចទាក់ទងនឹងយើងក្នុងប្រកាសបាននៅពេលណា។ យើងនឹងត្រូវគិតថ្លៃដើម្បីលុបតែសេវាឡើងវិញដោយមិនតម្រូវឲ្យយើងទេនិងយើងមិនត្រូវតាមដានតាមតួនាទីរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ទៅ។.

យើងមិនអាចធានាថាព័ត៌មាននៅលើវេបសាយនេះត្រូវតែត្រឹមត្រូវទេ។ យើងមិនធានាថាវាពេញលេញ ឬពិនិត្យថាវាត្រូវបានទាន់សម័យទេ។ សូមកុំសម្របសម្រួលថា វេបសាយនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនឡើងវិញ និងថាលក្ខណៈពណ៌នានៅលើវេបសាយត្រូវបានរក្សាត្រឹមត្រូវ។.

មតិយោបល់:

ដើម្បីបន្តកំណើត្រការណ៍ដែលអាចប្រើបានក្នុងចំណងជើងសកម្មរាបសារទាំងនេះយ៉ាងច្រើនបានគេដាក់ចេញពីតំណកម្មដោយច្បាប់ប្រទេស។ ករណីមានក្នុងកិច្ចសន្យានេះនឹងគ្មានអត្តសញ្ញាណមានទំនិញនិងស្ថានភាពតាមរយៈគោលការណ៍ខាងក្រោមទេដែលបានភ្លាមៗក្នុងការប្រើគោលការណ៍នេះ។:

 • កំណត់ ឬ មិន រាប់ បញ្ចូល ការ ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ យើង ចំពោះ ការ ស្លាប់ ឬ របួស ផ្ទាល់ ខ្លួន;

 • ការកំណត់ ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះការក្លែងបន្លំឬក្លែងបន្លំការប្រព្រឹត្ដខុស;

 • កំណត់ នូវ បំណុល ណាមួយ របស់ យើង ឬ របស់ អ្នក តាម របៀប ណា ដែល មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ស្ថិត ក្រោម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ឬ

 • លើកលែង តែ បំណុល ណាមួយ របស់ យើង ឬ របស់ អ្នក ដែល អាច នឹង មិន ត្រូវ បាន លើកលែង នៅ ក្រោម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ។

លក្ខណៈកំហុស និងការសាច់ប្ដីនៃការដែលត្រូវការពីការមិនបង្ហាញកិច្ចការគឺត្រូវគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្នែកមុននេះ ហើយ (a) ប្រើប្រាស់នៅលើកថាខណ្ឌចុងក្រោយ ហើយ (b) គ្រប់គ្រងនឹងការចូលឆ្នាំងទាំងអស់ទៅតាមការស្តាប់នេះ រួមទាំងការទាមទារក្នុងកិច្ចធនុយសម្រាប់ការមិនកំពុងកើតឡើង ក្នុងកិច្ចសន្យ និងសំណូមការឥតគិតថ្លៃ។.

ប៉ុន្តែព័ត៌មាននិងសេវាកម្មរបស់វេបសាយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយឥតគិតថ្លៃ កុំឲ្យជាងខាងក្រោយនេះទេ ពូក្រុមយើងនឹងមិនដែលគ្រប់គ្រងលើភាពខុសច្បាប់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក។.

ឯកសារ នេះ ត្រូវ បាន កែសម្រួល ចុងក្រោយ:2023-04-03T17:00:00.000Z