គោលការណ៍ភាពឯកជន

 1. ដោយការប្រើប្រាស់ Toktiktok.com អ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើតាមរាល់គោលនយោបាយភាពឯកជនដែលបានកំណត់នៅលើទំព័រនេះ

 2. Website នេះមិនប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទាល់ពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទេនៅពេលដែលអ្នកបើកមើលគេហទំព័រនិងទំព័រស្នើសុំពី servers របស់យើង. នេះមានន័យថា លុះត្រាតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងដោយដឹងតែផ្តល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ យើងនឹងមិនស្គាល់ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន e-mai របស់អ្នក ឬព័ត៌មានណាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននោះទេ។

 3. នៅ ពេល ដែល អ្នក ស្នើ សុំ ទំព័រ ពី Website របស់ យើង Server របស់ យើង សូម កត់ត្រា ព័ត៌មាន ដែល បាន ផ្ដល់ នៅ ក្នុង ក្បាល សំណើ របស់ HTTP, JavaScript ឬ ឧបករណ៍ បច្ចេកទេស ស្រដៀង គ្នា, រួម មាន លេខ IP, ពេល វេលា នៃ ការ ស្នើ, URL នៃ សំណើ របស់ អ្នក និង ព័ត៌មាន ផ្សេងៗ។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យមុខងារ Website របស់យើងបានត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់នូវមុខងារដែលអ្នកឃើញនៅលើ Website ដោយម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវទំព័រនៅលើ Website នេះ។ យើង ក៏ ប្រើ ព័ត៌មាន នេះ ដើម្បី យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី របៀប ដែល អ្នក ទស្សនា ប្រើ Website របស់ យើង និង របៀប ដែល យើង អាច លៃ តម្រូវ Website របស់ យើង កាន់ តែ ប្រសើរ មាតិកា និង មុខងារ របស់ វា ដើម្បី បំពេញ តម្រូវ ការ របស់ អ្នក ។ ប៉ុន្តែ ព័ត៌មាន នេះ មិន ជាប់ ទាក់ទង នឹង ព័ត៌មាន ដែល អាច កំណត់ អត្តសញ្ញាណ បាន ដោយ ផ្ទាល់ របស់ បុគ្គល ដែល រុករក គេហទំព័រ នោះ ទេ»។

 4. យើងប្រើ Google Analytics cookies ដើម្បីយល់និងរក្សាទុកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលអនាគត។ Cookies គឺជាឯកសារតូចៗដែលគេហទំព័រឬអ្នកផ្តល់សេវារបស់វាផ្ទេរទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក hard drive តាមរយៈ Web browser របស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រឬប្រព័ន្ធផ្ដល់សេវាកម្មដើម្បីទទួលស្គាល់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនិងចាប់យកនិងចងចាំព័ត៌មានជាក់លាក់។

 5. ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលអ្នកឃើញនៅលើ Site ត្រូវបានជ្រើសរើសនិងផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបីដូចជាបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ, ទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកផ្តល់សេវាផ្នែកអ្នកទស្សនា. ភាគីទីបីទាំងនេះអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកនិងសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នក, ទាំងនៅលើគេហទំព័រឬនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត, តាមរយៈ cookies, web beacons, និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលសមស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់អ្នក. ការ អនុវត្ត ព័ត៌មាន របស់ ភាគី ទី បី ទាំង នេះ មិន ត្រូវ បាន គ្រប ដណ្តប់ ដោយ គោល នយោបាយ ឯក ជន នេះ ទេ ។

 6. យើងមិនលក់, ពាណិជ្ជកម្ម, ឬការផ្ទេរប្រាក់ទៅភាគីខាងក្រៅរបស់អ្នកផ្ទាល់ព័ត៌មានដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ. នេះ មិន រួម បញ្ចូល ភាគី ទី បី ដែល គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត ដែល ជួយ យើង ក្នុង ការ ប្រតិបត្តិ វែបសាយត៍ របស់ យើង ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម របស់ យើង ឬ ផ្តល់ សេវា ដល់ អ្នក ដរាប ណា ភាគី ទាំង នោះ យល់ ព្រម រក្សា ព័ត៌មាន នេះ ជា សម្ងាត់ ។ យើង ក៏ អាច បញ្ចេញ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក ផង ដែរ នៅ ពេល ដែល យើង ជឿ ថា ការ ដោះលែង គឺ សមរម្យ ដើម្បី អនុវត្ត តាម ច្បាប់ អនុវត្ត គោល នយោបាយ តំបន់ របស់ យើង ឬ ការពារ សិទ្ធិ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ឬ សុវត្ថិភាព របស់ យើង។ ទោះជាយ៉ាងណា ព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានដោយផ្ទាល់អាចផ្តល់ជូនដល់ភាគីផ្សេងទៀតសម្រាប់ទីផ្សារ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ។

 7. ជួនកាល តាម ការ វិនិច្ឆ័យ របស់ យើង យើង អាច រួម បញ្ចូល ឬ ផ្តល់ នូវ ផលិត ផល ឬ សេវា របស់ ភាគី ទី បី នៅ លើ គេហទំព័រ របស់ យើង ។ គេហទំព័រ របស់ ភាគី ទី បី ទាំង នេះ មាន គោល នយោបាយ ឯក ជន ដាច់ ដោយ ឡែក និង ឯក រាជ្យ ។ ដូច្នេះ យើង គ្មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ ឬ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មាតិកា និង សកម្ម ភាព នៃ គេហទំព័រ ដែល ភ្ជាប់ ទាំង នេះ ទេ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យើង ព្យាយាម ការពារ ភាព ស្មោះ ត្រង់ នៃ គេហទំព័រ របស់ យើង និង ស្វាគមន៍ នូវ មតិ យោបល់ ណា មួយ អំពី គេហទំព័រ ទាំង នេះ ។

 8. ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើង. ប្រសិនបើយើងសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់យើងយើងនឹងបង្ហោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅលើទំព័រនេះ ។

គោលការណ៍ភាពឯកជន

គេហទំព័រ Toktiktok.com ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ Toktiktok.com ដែល នឹង ក្លាយ ជា អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក។ .


យើង បាន អនុម័ត គោលការណ៍ ភាព ឯកជន នេះ ដើម្បី ពន្យល់ ពី របៀប ដែល យើង ដំណើរការ ព័ត៌មាន ដែល បាន ប្រមូល ដោយ Toktiktok.com ដែល ពន្យល់ ពី មូលហេតុ ដែល យើង ត្រូវ ប្រមូល ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន ជាក់លាក់ អំពី អ្នក។ ដូច្នេះ អ្នក គួរ តែ អាន គោលការណ៍ ភាព ឯកជន នេះ មុន នឹង ប្រើ ប្រាស់ គេហទំព័រ Toktiktok.com។ .


យើង ការពារ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ហើយ សន្យា ថា នឹង រក្សា សុវត្ថិភាព និង ភាព ឯកជន របស់ វា ។.


ព័ត៌មានដែលយើងទាន់សម្រាប់រក្សារវាងយើង:

ពេលដែលអ្នកមើលការទស្សន៍ Toktiktok.com យើងបានស្វែងរកព័ត៌មានណាមួយអំពីឧបករណ៍របស់អ្នកដែលមានភាពជាច្រើនដែលជាព័ត៌មានអំពីនៃកម្មវិធីរុករកផ្សេងៗគ្នា ដូចជាព័ត៌មានអំពីកម្រិតកម្មវិធីរុករកផ្សេងៗគ្នា , IP របស់អ្នក អំពីព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ cookies និងចំនួនគ្រឿងចង្អៀតដែលនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ ជាប់ទៅពីនេះផង នៅពេលដែលអ្នករើសរើសរុករកផ្សេងៗគ្នា , យើងសម្រាប់ទទួលយកព័ត៌មានអំពីទំព័រផ្សេងទៀតឬផលិតផលដែលអ្នកបានមើល ។ បន្ទាប់មកនេះ, យើងអាចទទួលយកទិន្នន័យផ្ទាល់ម៉ូឌែលដោយមិនកម្រិតប្រើប្រាស់បំផុតរបស់អ្នកដែលផ្ដោតនៅក្នុងការចូល ( សូមមើលវិធីសាស្រ្តក្នុងការពិនិត្យលើ PII (ព័ត៌មានទូទៅផ្ទាល់) ក្នុងការបង្ហាញកិច្ចការ) ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាជាមួយយើង។.

តើយើងដែលដោះស្រាយទិន្នន័យរបស់អ្នកមានគ្រហស្ថ?

ការការពារទិន្នន័យរបស់អតិថិជនគឺជាគោលដៅបំផុតរបស់យើង។ ដូច្នេះយើងអាចដោះស្រាយទិន្នន័យអ្នកប្រើបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតនៅលើវេបសាយមួយជាច្រើនទៀតដោយប៉ុណ្ណោះដោយក្ដីសិក្សាដោយស្វ័យប្រវត្តិិសារ។ ព័ត៌មានដែលត្រូវរកបានដោយស្វ័យប្រវត្តិឮនចំពោះការប្រើប្រាស់វេបសាយនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយគ្រាប់គ្រងស្ថិតិបំផុត។ ព័ត៌មានស្ថិតិនេះមិនត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយគ្រោះមិនអាចសង្គមកជាមួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធ។.

សិទ្ធិចូលរួម:

ប្រសិនបើអ្នកជាទូទៅទូលាយអឺរ៉ុបក្រុមប្រកបដោយការផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។:


 • សិទ្ធិបោះពុម្ពព័ត៌មាន
 • សិទ្ធិប្រព័ន្ធចូលទៅ
 • សិទ្ធិកែប្រែ
 • សិទ្ធិលុប
 • សិទ្ធិការដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យការប្រើ
 • សិទ្ធិការផ្ទេរទិន្នន័យ
 • សិទ្ធិប្រយោជន៍បរាជ័យ
 • សិទ្ធិពាក្យបញ្ចូលស្តង់ដារនិងវេយ្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវទៅលើពីរប៉ុណ្ណោះនៃទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសិទ្ធិនេះសូមទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈព័ត៌មានទាក់ទងដូចខាងក្រោម។ .

តំណលែងទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត:

គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណលែងទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាកម្មវិធីរបស់យើងទុកទីនេះ។ សូមប្រាប់ពីការគូសមុខពិន្ទុឯកជនរបស់អ្នកបន្តពីតំណលែងទំព័ររបស់យើងហើយសូមអានសេចក្ដីការពារឯកជនរបស់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែរដោយ។.

សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន:

យើង រក្សា សុវត្ថិភាព នៃ ព័ត៌មាន ដែល អ្នក ផ្ដល់ នៅ លើ ម៉ាស៊ីន បម្រើ កុំព្យូទ័រ នៅ ក្នុង បរិស្ថាន ដែល បាន គ្រប់គ្រង មាន សុវត្ថិភាព និង ការពារ ពី ការ ចូល ដំណើរ ការ ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត ការ ប្រើប្រាស់ ឬ ការ លាត ត្រដាង ។ យើង រក្សា ការ ការពារ ផ្នែក រដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និង រាង កាយ ដែល សម ហេតុ ផល សម្រាប់ ការ ការពារ ប្រឆាំង នឹង ការ ចូល ដំណើរ ការ ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត ការ ប្រើប្រាស់ ការ កែប្រែ និង ការ បង្ហាញ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង និង ការ ឃុំ ឃាំង របស់ វា ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យើង មិន ធានា ថា នឹង មិន មាន ការ បញ្ជូន ទិន្នន័យ លើ អ៊ីនធឺណិត ឬ បណ្តាញ ឥត ខ្សែ ឡើយ ។.

ការ លាត ត្រដាង ផ្លូវ ច្បាប់:

យើងនឹងចាត់តាំងពិនិត្យព័ត៌មានដែលយើងបានរកឃើញឬប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលទាន់សម័យដោយជាតិមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះដើម្បីបញ្ចប់ប្រូត្រមានឬដែលត្រូវធ្វើឱ្យត្រឹមត្រូវដូច្នេះដូចជា ការសងស្រ្តីឬដំណើរការនឹងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ហើយប្រសិនបើយើងគិតថាការណែនាំរបស់យើងគឺត្រូវសម្រេចតាមសកម្មភាពល្អដែលត្រូវធ្វើដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់យើងឬសិទ្ធិរបស់អ្នកសម្រាប់ការការពារផលប៉ះពាល់ និងព្រមានសកម្មភាពនៃអ្នកដទៃទៀត វាគឺដើម្បីរក្សាបញ្ហាអំពីការការពារការពារប៉ុណ្ណោះ ឬដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់សេវាកម្មរបស់រាជធានី។.

ព័ត៌មានទាក់ទង:

នៅក្នុងវេបសាយរបស់យើងមានតំណភ្ជាប់ទៅវេបសាយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាម្ចាស់ឬបានគ្រើបង្រៀនដោយយើងទេ។ សូមចំណាំថាយើងមិនមែនជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជនរបស់វេបសាយឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៃព័ត៌មានឯកជនគឺការស្ដាប់តាមតំណភ្ជាប់នេះនៅពេលអ្នកបានចេញពីវេបសាយរបស់យើង។ សូមអានសំណូមភាគឯកសាររបស់សេវាកម្មព័ត៌មានឯកជនរបស់យើងតាមតំណភ្ជាប់នេះ៖ [email protected].

ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយភាពឯកជននេះ

យើង អាច ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន របស់ យើង ម្ដងម្កាល ។ ដូច្នេះ អ្នក ត្រូវ បាន ណែនាំ ឲ្យ ពិនិត្យ ឡើង វិញ ជា ទៀងទាត់ នូវ ទំព័រ នេះ សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ប្ដូរ ណា មួយ ។ យើង នឹង ជូន ដំណឹង ដល់ អ្នក អំពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ណា មួយ ដោយ បង្ហោះ គោលការណ៍ ភាព ឯកជន ថ្មី នៅ លើ ទំព័រ នេ.